Dierenbegrip logo

Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd: 14-01-2019

Artikel 1: Definities

1.1 Dierenbegrip: Chanti Hazeleger, gespecialiseerd in gedrag, welzijn en gedragsproblemen van honden en katten en eigenaar van dierenbegrip, gevestigd te Luykenstraat 4 te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 70157782.

1.2 Diensten: gedragstherapie, training, voorlichting voor en over honden en katten die aangeboden wordt door dierenbegrip.

1.3 Cliënt: de opdrachtgever die gebruik wenst te maken van dienst(en) van dierenbegrip.

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 400, Burgerlijk Wetboek 7 (7:400 BW), waarbij dierenbegrip zich verbindt aan de cliënt d.m.v. het aanbieden van haar diensten tegen een overeengekomen vergoeding.

1.5 Contractperiode: de vooraf bepaalde en overeengekomen tijdsduur van de diensten van dierenbegrip in de vorm van één of meer afspraken m.b.t. gedragstherapie en training voor honden en katten en/of voorlichting.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden en de totstandkoming van deze overeenkomst

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de cliënt gewenste en afgenomen diensten van dierenbegrip, nadat die door dierenbegrip zijn aanvaard.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand wanneer dierenbegrip en de cliënt digitaal schriftelijk een afspraak maken over aangeboden diensten van dierenbegrip.

2.3 Opname in het agendasysteem van dierenbegrip geldt als het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 3: Uitvoering van diensten

3.1 Dierenbegrip staat in voor het onderhouden van haar kennis, vaardigheden en deskundigheid om haar diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

3.2 De cliënt zal naar beste kunnen en zover mogelijkheden het toelaten, tijdens de duur van de diensten, de gegeven aanwijzingen, adviezen en praktische handvatten van dierenbegrip opvolgen.

3.3 Dieren die door dierenbegrip bezocht en behandeld zullen worden, dienen vrij te zijn (gevaccineerd of via titerbepaling) van besmettelijke ziektes.

Artikel 4: Wijziging of beëindiging van de overeenkomst

4.1 Indien tijdens het uitvoeren van diensten blijkt dat het gewenst is om de contractperiode te verlengen, dan kunnen dierenbegrip en de cliënt in onderling overleg de overeenkomst aanpassen conform artikel 2.

4.2 Tussentijdse beëindiging is mogelijk na overeenstemming tussen dierenbegrip en cliënt.

4.3 Indien de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde diensten bij de cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit is ter beoordeling van dierenbegrip.

4.4 Dierenbegrip kan eenzijdig beslissen de overeenkomst tussentijds te beëindigen wanneer het vertrouwen tussen haar en de cliënt op ernstige wijze is verstoord, de cliënt op dusdanige manier met zijn/ haar dier omgaat dat dit tegenstrijdig is met de werkwijze van dierenbegrip of wanneer zij het nodig acht om de cliënt door te verwijzen naar een specialist.

  • a) Indien het vertrouwen tussen dierenbegrip en de cliënt ernstig is verstoord of de cliënt op een dusdanige manier met zijn/haar dier omgaat dat dit tegenstrijdig is met de werkwijze van dierenbegrip, zal zij, alvorens het beëindigen van de overeenkomst, de cliënt hierover informeren, tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
  • b) Indien Dierenbegrip tijdens het uitvoeren van haar diensten beslist dat het nodig is om de cliënt voor verdere behandeling door te verwijzen naar een specialist, zal zij, alvorens hiertoe over te gaan, de cliënt hier uitgebreid over informeren en haar beslissing duidelijk motiveren. Bovendien zal ook in dit geval alleen de vergoeding naar rato van reeds uitgevoerde diensten bij de cliënt in rekening worden gebracht.

4.5 Dierenbegrip kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:

  • a) de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard;
  • b) de cliënt (voorlopige) rechtelijke uitstel van betaling (surseance) wordt verleend;
  • c) de cliënt wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf wegens een strafbaar feit;
  • d) de cliënt handelt in strijd met de wet.

4.6 De overeenkomst eindigt automatisch van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode, zonder dat opzegging door een van beide partijen is vereist. 

Artikel 5: vergoedingen

5.1 Dierenbegrip heeft recht op een vergoeding voor haar diensten, welke bij de overeenkomst van opdracht is vastgesteld.

5.2 Het tot stand komen van de overeenkomst conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot een verplichting van betaling.

5.3 De betalingsverplichting blijft in stand wanneer de overeenkomst vanuit de cliënt voortijdig wordt beëindigd. Er wordt dus geen geld geretourneerd van eenmaal aangekochte pakketten. Betaalde reiskostenvergoeding wordt indien niet gebruikt wel geretourneerd.

5.4 Dierenbegrip bepaalt hoe de vergoeding voldaan dient te worden (contant of per bankoverschrijving vóór de aangegeven vervaldatum op de betreffende factuur).

5.5 Indien de cliënt een gemaakte afspraak binnen 24 voor aanvang van de afspraak eenzijdig annuleert, blijft de betalingsverplichting tot stand.

5.6 Indien de gedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, probeert de gedragstherapeut de cliënt daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Indien de cliënt dit bericht van annulering onverhoopt niet tijd ontvangt, kan hij geen rechten ontlenen aan het niet ontvangen van het bericht van annulering. 

Artikel 6: aansprakelijkheid

6.1 Dierenbegrip zal in alle redelijkheid haar uiterste best doen om het gewenste resultaat van de behandeling te bereiken. Daarnaast zal zij een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verandering van het gedrag van het dier. Dierenbegrip kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de cliënt gewenste resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

6.2 Dierenbegrip is niet aansprakelijk voor welke schade/ letsel dan ook aan u, uw eigendommen, uw dier of derden opgedaan tijdens het uitvoeren, voor of na de afgenomen dienst.

6.3 Deelname aan gedragstherapeutische behandelingen en trainingen van dierenbegrip gebeurt op eigen risico. De cliënt is te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn of haar hond(en) en kat(ten).

6.4 Het sluiten van een overeenkomst met dierenbegrip, verandert niets aan de risicoaansprakelijkheid van de cliënt en/of derden voor door een dier aangebrachte schade in de zin van Burgerlijk Wetboek 6, artikel 179 (Art. 6:179 BW).

6.5 De cliënt wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn of haar dier(en) geldig is.

Artikel 7: Geheimhouding

7.1 Dierenbegrip zal alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk behandelen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie of bij nadrukkelijk verzoek van de cliënt.

7.2 Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de gedragstherapeut ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en het dier of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

7.3 Dierenbegrip zal ontvangen en gemaakte video- en of fotomateriaal tijdens gedragstherapie en training niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling, tenzij de cliënt hier schriftelijke of mondeling toestemming voor heeft gegeven.

7.4 Dierenbegrip behoudt het recht de door de uitvoering van haar diensten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

Artikel 8: Intellectueel eigendom (o.a. auteursrecht)

8.1 Alle door dierenbegrip verstrekte stukken, zoals adviezen, methoden, stappenplannen, hulpmiddelen, verslagen, en richtlijnen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt inzake de diensten van dierenbegrip en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dierenbegrip worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt.

Artikel 9: Klachten

9.1 Indien de cliënt niet tevreden is over dierenbegrip of over de geleverde diensten van dierenbegrip, dan kan de cliënt een klacht indienen bij dierenbegrip. Dierenbegrip zal samen met de cliënt proberen het probleem op te lossen.

Artikel 10: Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

10.1 Alle kosten die dierenbegrip zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk dient te maken tot behoud van haar rechten met betrekking tot invordering van door cliënt verschuldigde bedragen komen ten laste van de cliënt.

10.2 Over al het overige, niet bepaalde, beslist dierenbegrip. Deze beslissingen zijn bindend.